General Chairs

Wan-Huan Zhou (University of Macau, Macau, China) 

Tao Xu (Southeast University, China)

Secretary

Zheng Guan (University of Macau, Macau, China) 

Honorary Chairs

Ao Peng Kong (LECM, Macau, China)

Giulia Viggiani (University of Cambridge, UK)

International Scientific Committee

Adam Bezuijen (Belgium) Wout Broere (Netherlands) Xue-Cheng Bian (China) Jian Chu (Singapore)
Ren-Peng Chen (China) Yong-Zhan Chen (China) Zhi-Liang Cheng (China) Zhi Ding (China)
Bin-Chen Hsiung (Taiwan, China) Mandy Korff (Netherlands) Lyesse Laloui (Switzerland) Song-Yu Liu (China)
Chen-Hui Liu (China) Lord Robert Mair (UK) Michael Mooney (USA) Monika Mitew-Czajewska (Poland)
Duncan Nicholson (UK) Hua-Fu Pei (China) Shan-Yong Wang (Australia) Shu-Ying Wang (China)
Wei Wu (Austria) Yu Wang (Hong Kong, China) Wei-Dong Wang (China) Yang Xiao (China)
Jing-Min Xu(China) Chungsik Yoo (South Korea) Jian-Hua Yin (Hong Kong, China) Zhen-Yu Yin (Hong Kong, China)
Ding-Wen Zhang (China) Dong-Mei Zhang (China) Feng Zhang (Japan) Gang Zheng(China)
Ji-Dong Zhao (Hong Kong, China) Li-Min Zhang (Hong Kong, China) Jie Zhang (China) Lin-Shuang Zhao (China)
Dong-Zhu Zheng (China) Pin Zhang (UK) Ankit Garg (China)

Local Committee

Wan-Huan Zhou (Chair) Yang Cheng Liang Gao He Huang
Zheng Guan (Secretary) Shu-Yu He Jun-Hao Jing Pabodha Maduranga KANNANGARA
 Xiao-Yue Li Kuong-Pui Leong Xue Li
Yan Li Thomas M. H. Lok Mi Pan
Su Qin Ping Shen Guo-Xing Sun
Quan Sun Tao Wang Shi-Lan Wei

Conference Organizers 

Co-organizers

Supporting Journals

Underground Space

Tunnelling and Underground Space Technology

Contact Us

ismacau2024@um.edu.mo